Nnaase ft Micky Kobby

 

Intro:

Amansan nyinaa m’be tie

(Onyame) se nhyira

Amansan nyinaa m’be tie

(Twediampong) se ntrumtrum

 

Solo:

Wa yem ye kese no nti

ese se me da wase daa

Wa yem ye kese no nti

ese se me da wase daa akwan nyinaa mo

Se me kwo me kotodwe enim a

Enase ka na me de rebre wo Nana

Se me hwe nia w’a ye ama me nyinaa

Aseda se woe se wo nkoaa

Se me kwo me kotodwe nim a

 

Chorus:

Me de wo nnaase ka (nnaase ka)

Me de rebre wo (rebre wo)

Me bo Wo ‘se yee (e – eee)

Mema wo so daa

Repeat Intro

 

Solo:

Ne hom moboro tim ho daa

Osipi, ye nokware daa

Se wo eyi me efri owuo aminem

Me da w’ase onyankopong

Se me kwo me kotodwe enim a

Enase ka me de rebre wo

Se me hwe nia w’a ye ama me nyinaa

Aseda se wo se wo nkoaa

 

Repeat Chorus:

Bridge: 4xs

Nnaase se N’a

Ntumtum se N’a

Nhyira nka N’a

Ayeyi nka N’edin ‘a daa nyinaara

 

Repeat Chorus: